Fotografia portretowa doktora Kacpra GórskiegoDr Kacper Górski – asystent w Zakładzie Historii Prawa Polskiego. Absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie (2010). Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2015). Podczas studiów sprawował funkcję Przewodniczącego Sekcji (później Koła) Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ (2013–2015) oraz członka Zarządu TBSP UJ.

W 2021 r. obronił z wyróżnieniem przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka rozprawę doktorską poświęconą sądownictwu starościńskiemu w Koronie przełomu XVI i XVII wieku („Jurysdykcja karna sądu i urzędu grodzkiego krakowskiego w latach 1585–1620. Studium z dziejów staropolskiego wymiaru sprawiedliwości”, ss. 724), na podstawie której w tym samym roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (specjalność historia prawa polskiego). Pracę wyróżniono Nagrodą Miasta Krakowa (2022). Brała również udział w LVII konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych.

W latach 2014–2021 stały współpracownik redakcji, a od października 2021 r. sekretarz czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.

Zainteresowania badawcze: prawo ziemskie (w szczególności prawo karne, postępowanie sądowe), organizacja sądownictwa, źródła prawa w przedrozbiorowym Królestwie Polskim.

Wykaz publikacji dostępny w ORCID.

Nagrody:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014)

Nagroda Miasta Krakowa za pracę doktorską (2022)

Projekty:

„Starosta krakowski jako organ sądownictwa w pierwszej połowie XVII wieku”(kierownik) – Diamentowy Grant (2014–2021; zakończony)

„Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918-1939)” (wykonawca) – projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki (2021–2022; zakończony)

„FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources” (wykonawca) – projekt finansowany przez Komisję Europejską (2021–2024; w trakcie)

Dydaktyka: ćwiczenia z przedmiotu Historia państwa i prawa polskiego (czwartki 13.1518.15)

Dyżur: zob. w USOS.

Kontakt: kacper.gorski@uj.edu.pl