Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Franciszek Piekosiński urodził się 3 lutego 1844 r. w Wiercanach, wsi znajdującej się w powiecie ropczyckim. Następnie uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie, gdzie w 1861 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia na wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które przerwał by wziąć udział w powstaniu styczniowym. Po upadku powstania kontynuował studia prawnicze które ukończył w 1865 r., a uwieńczył doktoratem w 1870 r. W czasie studiów był słuchaczem wykładów Piotra Burzyńskiego, Udalryka Heyzmanna a także Józefa Szujskiego, który to zachęcił go do pracy naukowej. Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową m. in. w galicyjskich instytucjach finansowych.

Od 1870 r. był członkiem Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego a od 1873 r. członkiem takiej Komisji działającej w Polskiej Akademii Umiejętności. Członkiem tej ostatniej instytucji stał się w 1878 r.

W 1892 r. objął kierownictwo Archiwum Krajowego w Krakowie. Czynnym był także na polu działalności społecznej. Był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Historii i zabytków Krakowa powstałego w 1896 r., a od 1904 r. był jego członkiem honorowym.

Mimo wcześniejszych starań o uzyskanie posady uniwersyteckiej, dopiero rezygnacja Michała Bobrzyńskiego z katedry i jego przejście do pracy w Radzie Szkolnej Krajowej, otworzyło mu drogę do objęcia katedry. Na wniosek Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu, z dniem 1 października 1891 r. zaminowany został profesorem nadzwyczajnym prawa staropolskiego, obejmując tym samym katedrę prawa polskiego, którą zajmował aż do swojej śmierci. W latach 1894-1895 był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybitne zasługi Franciszek Piekosiński położył w zakresie edycji dokumentów, zapisków i innych pomników prawa staropolskiego. Do najważniejszych publikacji w tym zakresie należały jego wyniki badań nad dokumentami małopolskimi zawarte w 8 tomach serii Monumenta Medii Aevi Historica wydanych w latach 1874-1905. Publikował też w Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia czy w Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia. Ważnymi wydawnictwami które wyszły spod ręki Piekosińskiego były też dwa tomy Kodeksu dyplomatycznego katedry krakowskiej, Kodeks dyplomatyczny małopolski (4 tomy), czy Prawa, przywileje i statuta m. Krakowa. Franciszek Piekosiński opublikował też Kodeks dyplomatyczny Uniwersytetu krakowskiego.

W zakresie wydawnictw źródłowych Franciszek Piekosiński zyskał sobie opinię jednego z najpracowitszych edytorów polskich pomników średniowiecznego prawa polskiego. O wydawniczych osiągnięciach Franciszka Piekosińskiego świadczą bowiem imponujące liczby ok. 5,5 tysiąca opublikowanych nieznanych nauce lub rozproszonych dokumentów czy ok. 7 tysięcy wydanych zapisków sądowych.

Był także badaczem heraldyki staropolskiej, sfragistyki i numizmatyki. W tej pierwszej dziedzinie wydał pomnikowe do dziś dzieło pt. "Heraldyka polska wieków średnich". Badania nad heraldyką polską były podstawą wysuniętej przez niego hipotezy o runicznej genezie herbów polskich których pochodzenie wywiódł ze znaków alfabetu skandynawskiego tzw. futhorku. Ta ostatnia teza była też podstawą sformułowanej przez Piekosińskiego teorii najazdu jako teorii wyjaśniającej powstanie organizmów quasi-państwowych na ziemiach polskich dzięki podbojowi tych ziem przez Normanów.

Kalectwo i inne choroby jakie dotknęły Franciszka Piekosińskiego, uniemożliwiły mu prowadzenie seminariów, co było też powodem, iż nie pozostawił po sobie uczniów. Zmarł 27 listopada 1906 r. w Krakowie, gdzie też został pochowany, znajdując miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu Rakowickim.

 
oprac. Bartłomiej Migda
 
 
Informacja bibliograficzna:
Grodziski S., Franciszek Piekosiński, Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, Wrocław- Łódź 1981.
Gumowski M., Dr Fr. Piekosiński-Rys życia i prac, "Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne" 1906 i 1907, t. V i VI.
Gumowski M., Franciszek Piekosiński jako numizmatyk, "Kwartalnik Historyczny" 1908, rocznik XXII.
Kutrzeba S., Franciszek Piekosiński jako historyk prawa polskiego, "Kwartalnik Historyczny" 1908, rpcznik XXII.
Patkaniowski M., Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od reformy Kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace prawnicze" 1964, t. LXXIX, zeszyt 13.
Semkowicz W., Franciszek Piekosiński jako wydawca źródeł i Franciszek Piekosiński jako heraldyk i sfragistyk, "Kwartalnik Historyczny" 1908, rocznik XXII.
Sobociński W., Pierwsza Katedra Historii Prawa Polskiego i początki tej nauki w Krakowie. Antoni Zygmunt Helcel (1808-1870), "Studia z dziejów wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1964, z. 18.
Vetulani A., Dzieje historii prawa w Polsce, Kraków 1948.