Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opinie sporządzane przez pracowników Katedry

Pracownicy Katedry Historii Prawa Polskiego przygotowują opinie historycznoprawne, wykorzystywane w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, działając w charakterze biegłych oraz przygotowują ekspertyzy prywatne, dotyczące zagadnień związanych z historią prawa polskiego, w tym także historią prawa państw zaborczych.

Problemy, jakie współcześnie mogą pojawić się w orzecznictwie sądowym i administracyjnym, związane z prawem dawnym, dotyczą zagadnień nie tylko z XIX i I połowy XX wieku, ale także prawa wcześniejszego. 

Dotychczas przygotowane opinie dotyczyły m.in. takich zagadnień jak:

  1. Czy skuteczny był rozwód prawosławny [w latach 20. XX w.] pozwanego z C.R. po mężu Z. i czy uznane było małżeństwo pozwanego z pozwaną Ł.Z. z d. M.?
  2. Czy bezpośrednio po wkroczeniu Armii Radzieckiej na teren Polski, a w szczególności do dnia 01.11.1944 r., pełnienie funkcji sekretarza Powiatowej Rady Narodowej wiązało się z pobieraniem wynagrodzenia, czy też była to funkcja pełniona bezpłatnie?
  3. Ustalenie charakteru prawnego świadczenia wynikającego z aktu erekcyjnego króla Kazimierza Wielkiego z dnia 4 października 1358 r., potwierdzonego patentem cesarskim z dnia 5 lipca 1853 r., na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem (…) w N., a w szczególności czy świadczenia wynikające z powołanego aktu erekcyjnego mają charakter publicznoprawny i wynikają z imperium, czy też prywatnoprawny i są związane z uprawnieniami właścicielskimi (dominium) władcy, oraz czy świadczenia wynikające z aktu erekcyjnego nie utraciły mocy w okresie rozbiorów, tj. po 1853 r. 
  4. Charakter prawny i legalność istnienia i działań tzw. Judenratu oraz, organizacja i zasady działania Gminy Kraków oraz legalność działań prawnych Gminy w okresie okupacji hitlerowskiej.

 

Zagadnień tych dotyczą także publikacje publikowane przez pracowników Katedry, m.in.:

W. Uruszczak, Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2014, t. XVII, ss. 303-310.

J. Maziarz, Biegły sądowy z zakresu historii prawa, Kraków 2014