Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin zaliczania przedmiotu z Historii państwa i prawa polskiego w roku akademickim 2022/2023

I. Egzamin składa się z dwóch części:
1. Historia ustroju Polski
2. Historia prawa polskiego.
 
II. Egzamin dla każdej z części, wskazanych w pkt. I. 1. i I .2.,  obejmuje:
1. Test, składający się z 50 (słownie: pięćdziesięciu ) pytań testowych jednokrotnego wyboru
 
III. Punktacja odpowiedzi:
1. Każde pytanie testowe - 1 pkt
 
IV. Dział, określony w punkcie I.1. regulaminu może zostać zaliczony na ćwiczeniach na zasadach, przewidzianych dla formy egzaminu, wskazanej w pkt. II, III, VI.
 
V. Zaliczenie działu, określonego w pkt. IV zwalnia z obowiązku zaliczenia go na egzaminie.
 
1. Zaliczenie działu określonego w punkcie I.1 na ćwiczeniach  znajduje zastosowanie do każdego z terminów egzaminu w danym roku akademickim.
2. W wypadku zaliczenia działu I.1. w warunkach, określonych w pkt. IV, a niezliczenie działu I.2. w danym roku akademickim oznacza nie zdanie egzaminu z przedmiotu.
 
VI. Dopuszczenie do egzaminu ograniczonego do części I.2. jest możliwe wyłącznie po zaliczeniu działu wskazanego w pkt. I.1.
1. W wypadku zaliczania działów wskazanych w pkt I.1 i I.2 na egzaminie do zdania przedmiotu konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu działów.
 
2. Punktacja za poszczególny dział egzaminacyjny:
 
25-29   dostateczny
30-34    plus dostateczny
35-39    dobry
40-44    plus dobry
45-50    bardzo dobry.
 
3. Końcowy wynik jest średnią arytmetyczną cząstkowych wyników obu działów wskazanych w pkt. I.  według poniższych zasad:
4,51 - 5,00    bardzo doby
4,21 - 4,50    dobry plus
3,71 - 4,20    dobry
3,21 - 3,70     dostateczny plus
3,00 - 3,20     dostateczny
 
VII. Egzamin ustny jest dopuszczalny w przypadku:
 
1. Studentów obcokrajowców.
2. Problemów zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu pisemnego.
 
 
Data opublikowania: 30.05.2023
Osoba publikująca: Jakob Maziarz