Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin egzaminu - Historia państwa i prawa polskiego (2023/2024)

Regulamin

I. Egzamin składa się z dwóch części:

1. Historia ustroju Polski,

2. Historia prawa polskiego.

 

II. Egzamin obejmuje odpowiednio:

1. Dla części wskazanej w punkcie I.1 (Historia ustroju Polski): test składający się z 40 (słownie: czterdziestu) pytań testowych jednokrotnego wyboru, oraz pytanie opisowe;

Dla części wskazanej w punkcie I.2 (Historia prawa polskiego): test składający się z 50 (słownie: pięćdziesięciu) pytań testowych jednokrotnego wyboru.

 

III. Punktacja odpowiedzi:

1. Każde pytanie testowe: 0-1 pkt,

2. Pytanie opisowe: 0-10 pkt.

 

IV. Dział, określony w punkcie I.1 regulaminu może zostać zaliczony na ćwiczeniach na zasadach określonych przez prowadzącego ćwiczenia, które uwzględniają formy egzaminowania wskazane w pkt. II.1. i III, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V, VI, VII.

 

V. 

1.Zaliczenie działu określonego w pkt. I.1 w sposób określony w pkt. IV zwalnia z obowiązku zaliczenia go na egzaminie.

2. Zaliczenie działu w sposób określony w pkt. IV znajduje zastosowanie do każdego z terminów egzaminu w danym roku akademickim.

3. W wypadku zaliczenia działu w sposób określony w pkt. IV, przy niezaliczeniu działu określonego w pkt I.2 w danym roku akademickim oznacza niezdanie egzaminu z przedmiotu.

 

VI. 

1. Dopuszczenie do egzaminu ograniczonego do części określonej w pkt. I.2 jest możliwe wyłącznie po zaliczeniu działu wskazanego w pkt. I.1.

2. W wypadku zaliczania działów wskazanych w pkt. I.1 i I.2 na egzaminie do zdania przedmiotu konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu działów.

3. Punktacja za poszczególny dział egzaminacyjny:

 

25-29   dostateczny

30-34    plus dostateczny

35-39    dobry

40-44    plus dobry

45-50    bardzo dobry.

 

4. Końcowy wynik jest średnią arytmetyczną cząstkowych wyników obu działów wskazanych w pkt. I  według poniższych zasad:

4,51 - 5,00    bardzo doby

4,21 - 4,50    dobry plus

3,71 - 4,20    dobry

3,21 - 3,70     dostateczny plus

3,00 - 3,20     dostateczny

 

VII. Egzamin ustny jest dopuszczalny w przypadku:

 

1. Studentów obcokrajowców,

2. Problemów zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu pisemnego.